Skarfoss Hytteforening består av 210 medlemmer  og har som formål å verne om medlemmenes rettigheter og deres felles interesser

Siste nyheter:


- Årsmøte i Skarfoss Hytteforening 
ble avholdt langfredag 29. mars 2024 i Frøystul fjellkirke
- Agenda og årsmelding: Trykk på lenken under.
- Godkjent regnskap for 2023 og budsjettforslag for 2024: Trykk på neste lenke under.
- Styrets 2 forslag til årsmøtet ble enstemmig godkjent.
Vedr. forslagene og begrunnelse for disse: Se under lenkene


- Info fra kasserer:

Medlemsfaktura i Skarfoss Hytteforening for 2024 er nå sendt ut til alle medlemmene - ca. halvparten på mail og resten pr. post. Målet for neste år er å sende ut enda flere på mail for å spare portoutgifter. Kan de av dere som dette året mottar brev og gjerne vil motta på mail neste år, sende meg medlemsnummer, oppdatert mailadresse og riktig mobilnummer.

På forhånd tusen takk for at dere hjelper meg med å ha en oppdatert medlemsdatabase, også når hytter bytter eier.

Mvh. Ragnar Holmøy - r.holmoy@online.no - Mob. 95754944

Forslag fra styret til årsmøtet

1 Forslag til vedtektsendring:
Under §3:

"Årskontingenten for ordinære og støttemedlemmer fastsettes av årsmøtet"
endres til:
"Årskontingenten for ordinære og støttemedlemmer fastsettes av styret"

Begrunnelse:

Medlemskap er pliktig i Hytteforeningen for hytteeiere som ikke har annen avtalt og tildelt godkjent og brøytet parkeringsplass i området, som forutsatt i reguleringsplan for Tinn kommune og inngått avtale mellom kommunen, Statens veivesen og Skarfoss hytteforening. Styret har det løpende ansvaret for at foreningens parkeringsplasser brøytes. Dette er foreningens største og viktigste ansvar og oppgave - og desidert største kostnad. Med referanse til siste årsmøtes diskusjon og etterfølgende anbudsutlysning, har styret ansvar for at avtaler inngås for brøyting fremover. Her vil kostnaden kunne øke, for eksempel med referanse til indeksregulering. Dette vil nødvendiggjøre tidvis justering av kontingenten for å sikre foreningens økonomi. Avtale for neste vintersesongs brøyting bør inngås i god tid før snøfall, men ikke nødvendigvis i god tid før kontingentutsendelsen på senvinteren sesongen i forveien. Styret bør derfor ha en vedtektsfestet fullmakt til å tilpasse kontingenten etter brøytekostnader. Andre vesentlige justeringer i inntekter og kostnader inngår i Årsmøtets godkjenning av budsjettet.

2 Fullmakt til ny brøyteavtale
Styret viser til anbudsutlysningen og inngåelse av ny avtale med Br. Dagalid AS for inneværende vinter. Styret er svært fornøyd med årets brøyting. Styret er i dialog med firmaet om forlengelse av avtalen for ett år av gangen - med en vinterindeksregulering. Styret ber om Årsmøtets fullmakt til å inngå nye avtaler for brøyting.

Anbudsutlysning av vinterbrøytingen av parkeringsplassene - resultat

Anbudsutlysningen ble annonsert 2 ganger i Rjukan Arbeiderblad og informasjon ble lagt ut på Facebook med henvisning til utlysningstekst på vår hjemmeside. Seks aktuelle interessenter ble kontaktet direkte av Hytteforeningens styre. Bare én entreprenør leverte inn anbud. Det var Br. Dagalid AS, Rauland. Dette er samme firma som har stått for brøytingen hvert år siden 1989.
Tilbudet lyder på 336 000 kroner ekskl. mva - 420 000 kroner inkl. mva - samme beløp som vi har betalt for foregående sesong.
Hytteforeningens styre har i møte 7. oktober 2023  besluttet å gå for dette tilbudet. Dette betyr at Hytteforeningens kontingent for 2024 kan holdes på samme nivå som for 2023 - 2250 kr. 

Nøkler til de nye låsene på P-plassene 

Som det framgår av flere innlegg på Facebook, viser det seg at noen av de tilsendte nøklene ikke passer i låsene. Dette skyldes en litt unøyaktig filing av disse nøklene. 
Medlemmene anbefales å sjekke den nøkkelen de har fått tilsendt så snart som mulig. De som har fått nøkler som ikke passer, kan henvende seg til Terje Skarstøl Lie, tlf. 
991 53 792 for å få avtalt levering av ny nøkkel og innlevering av den som ble tilsendt (disse leveres inn til re-filing).


P-plassene skal i brøytesesongen ikke være låst av hensyn til tilgjengeligheten for brøyteekvipasjen. P.g.a. problemer med nøklene til de nye låsene skal plassene heller ikke låses denne påsken. Det kommer oppslag på P-plassen ved geitesetra (P17) med oppfordring om å ikke parkere tilhengere der i påsken p.g.a. knapphet på plasser.   
En hovedgrunn til låsingen av P-plassene i den snøfrie delen av sesongen er at ulåste plasser blir benyttet av fremmede bobiler og andre. Dette har ført til forsøpling av plassene. 

Detaljkart over de enkelte P-plassene

Oppslagstavla (flere nyheter, informasjon/innkalling til møter etc.) er flyttet. Klikk på "Oppslagstavla" øverst på siden

Oppfordring til medlemmene


Har dere bilder av f.eks. dyrelivet eller en solskinnshistorie og lignende som dere vil dele med oss på hjemmesiden, setter vi stor pris på det. Hjemmesiden vil også publisere historiske bilder/stoff fra vårt område. (benytter kun materiale som er frigitt til dette formål)
NB! layout kan variere avhengig av Mobil eller Pc/nettbrett