Referat årsmøte 2019

Årsmøte i Skarfoss Hytteforening 19.04.2019 kl. 17.00, Rjukan Fjellstue 
Dagsorden i henhold til vedtektene. 
Tilstede: 28 stemmeberettigede medlemmer (37 totalt). 

Leder Per Bjørnsrud ønsket velkommen. 

1.   Godkjenning av innkalling 
Innkallingen ble godkjent. 

2.   Valg av dirigent, referent og to personer til å underskrive protokoll 
John Haug valgt til dirigent, Bjørn Schreiner valgt til referent og Inger Bøe Kjoss og Terje Skarsstøl Lie valgt til å underskrive protokollen. 

3.   Styrets årsmelding 
Lederen leste årsmeldingen, som ble enstemmig godkjent. Kommentarer angående renovasjon. 

4.   Regnskap og budsjett 
Kasserer redegjorde for vansker med å få inn medlemskontingenten, både fra 2017 og 2018 med forskjellige årsaker; utmeldinger, eierskifte, adresseendringer og litt manglende vilje fra enkelte. Dette har gitt et betydelig inntektstap for regnskapsåret 2018. Etterslepet fra 2017 0g 2018 er i ferd med å reduseres nå. Det ble lagt fram revidert regnskap for 2018, som ble enstemmig godkjent. Budsjettet for 2019 ble enstemmig godkjent med følgende endringer: Reduksjon av antall medl. fra 223 til 210 pga utmeldinger. Dette reduserer inntektsposten til 315 000. Økning i porto med 2 000 til 6 000 og økning av tap 2017 og 2018 med 6 500 til 12 500. Dette gir til sammen 315 000 i kostnader, og resultatet blir 0. Kommentarer: Følge opp eierskiftene via offentlige kilder for å minske antallet feilutsendelser. Satse på digital utsendelse av kontingentfakturaer/årsmøteinnkalling ved å innhente e-postadresser. 

5.   Innkomne forslag: 
- Styret foreslo endring av honoraret til styret fra 9000 til 13000 kroner 
Forslaget ble enstemmig godkjent. 
- Forslag fra Per Fjelldalen om å opprette støttemedlemskap med redusert kontingent for de hytteeierne som har skaffet seg egen vinterparkering utenom de plassene hytteforeningen administrerer. Styret foreslo å opprette støttemedlemskap til 500 kr. (1500 minus brøyteavgift, som nå er 1000 /hytte) Forslaget ble enstemmig vedtatt. - Styret foreslo endringer i vedtektene. Forslaget utlevert på årsmøtet og gjennomgått. Endringene inneholdt avsnitt om støttemedlemskap og rutiner for utmelding i vedtektenes §3. Tidligere avsnitt 3 strøket. 
Endringene ble enstemmig godkjent. De endrede vedtektene vedlegges referatet. 

6.   Valg: 
Gretha Schreiner la fram valgkomiteens innstilling til nytt styre. Per Bjørnsrud har ønsket å fratre som leder etter mange år i funksjonen. Han ønsket imidlertid å fortsette i styret. 
Valgkomiteens forslag ble enstemmig vedtatt.

 Styret for 2019/20 blir som følger: 
Leder                       John Haug, valgt for 2 år 
Nestleder              Per Bjørnsrud, valgt for 1 år 
Sekretær               Bjørn Schreiner, ikke på valg, 1 år igjen 
Kasserer                Pål Nesse, valgt for 2 år 
Styremedlem:     Hilde Bergstå Fjelldal, valgt for 2 år 
                                     Finn Anderson, ikke på valg, 1 år igjen 
                                     Tom Mårtensson, repr. for Hyldalen Veiforening 

Revisor:                  Arne Bakken, valgt for 2 år 
Revisor vara:       Gunnar Paulsen, valgt for 2 år 

Valgkomité:         Birger Tveiten, ikke på valg, 1 år igjen 
                                    Terje Skarstøl Lie: ikke på valg, 2 år igjen 
                                    Elling Lundesgaard, valgt for 3 år 

Årsmøtet ble avsluttet kl. 18.00 BS


Underskrevet av :  Inger Bøe Kjoss  og  Terje Skarsstøl Lie