Vedtekter for Skarfoss Hytteforening


§ 1
.  Skarfoss hytteforening har til formål å verne om medlemmenes rettigheter og felles interesser. Foreningen er upolitisk.


§ 2. Foreningens virkefelt er begrenset til hyttetomter som naturlig sogner til Skarfoss og hvor eier/leier er medlem.

§ 3. Retten til medlemskap har hytteeiere innenfor ovennevte område. Innmelding skjer til styret.

         Årskontingenten for ordinære og støttemedlemmer fastsettes av årsmøtet. Medlems og regnskapsår følger kalenderåret 01.01 - 31.12
         Forfallsdato for kontingent er 01.03. Årskontingenten  betales ved krav senest 1 måned etter utsendelse.
       
         Utmelding skal skje skriftlig til styret. Utmelding gjøres gjeldende ved neste årsskifte og etter innbetaling av skyldig
         kontingent samt innlevering av nøkkel til parkerings bom.


         Eiere av nyetablerte/regulerte hytter, må selv bekoste kostnader samt innhente nødvendige tillatelser i forbindelse med opparbeidelse av parkeringsplass. Parkeringsplass blir anvist av hytteforeningen.

         Hytteforeningen tilbyr støttemedlemskap for hytteeiere med annen parkering enn den som administreres av hytteforeningen.
         Støttemedlemmer har ikke rett til parkering på plasser Skarfoss Hytteforening administrerer, ei heller tillitsverv og stemmerett,                             men har møte- og talerett til årsmøtet. 
         Hytteforeningen representerer de på lik linje med ordinære medlemmer i saker som angår dem.


§ 4. Foreningen ledes av et styre på 6 medlemmer, hvorav minst 1 utenbys fra, pluss formannen i Hyldalen Veiforening.
          Styret velges av årsmøtet for 2 år av gangen, formann ved særskilt valg

          a) Årsmøte velger en valgkomite bestående av 3 medlemmer. Nytt medlem til valgkomiteen velges for 3 år av gangen.
          b) Årsmøte velger 1. revisor og vara for denne. Revisor og vara velges for 2 år av gangen.

          - Styret er beslutningsdyktig når minst 4 styremedlemmer er til stede. Ved stemmelikhet er formannens stemme avgjørende.
          - Styret fører protokoll fra sine møter. Styret kan ikke uten spesiell fullmakt, forplikte medlemmene utover kontingenten.


§ 5.  Årsmøtet kunngjøres skriftlig til medlemmene med minst 14 dagers varsel. Sammen med innkallelsen sendes revidert regnskap, samt       en redegjørelse for saker som er behandlet i året.

           Årsmøtet ledes av en dirigent og en referent som velges ved møtets begynnelse

           Årsmøtet behandler:
                                         a)  Styrets beretning
                                         b)  Årsregnskap, revisors beretning
                                         c)  Innkomne forslag  
                                         d)  Valg

           Ved avstemming har hvert medlem kun en stemme. Alle saker vedtas med alminnelig flertall blant de møtende                     medlemmer, med mindre annet er bestemt (jfr. §7 og §8)
                                         
           Årsprotokoll underskrives av referent, og godkjennes av det nyvalgte styret.

§ 6.  Ekstraordinært årsmøte innkalles når styre finner det nødvendig, eller når minst 1/3 av medlemmene skriftlig                       forlanger dette. 
           Innkalling skal inneholde saksliste og en redegjørelse for saker som skal behandles.

§ 7.  Vedtektsendringer kan kun skje på årsmøtet og krever 3/4 av de avgitte stemmene.

§ 8.  Foreningen kan kun oppløses på årsmøte og krever 3/4 flertall av de avgitte stemmene. Avstemmingen skal  foregå             skriftlig. 


VEDTEKTENE ER ENSTEMMIG VEDTAT T  PÅ ÅRSMØTE 01.07.88 OG KORRIGERT PÅ ÅRSMØTE 13.04.90, 29.03.91, 17.04.92, 10.04.09, 06.04.12, 25.03.16, 19.04.19.